Hoe wordt de zorg voor mensen met dementie vergoed?

Zvw
De Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. De overheid bepaalt wat er vergoed moet worden uit de basisverzekering. Iemand met dementie heeft recht op hulp en begeleiding (bijvoorbeeld door een casemanager, dit valt wettelijk onder de aanspraak wijkverpleging) vanuit de basisverzekering. Het kan zijn dat hiervoor een wachtlijst bestaat. Als dit het geval is, meld dit dan bij de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht, ze moeten ervoor zorgen dat er genoeg casemanagers beschikbaar zijn.

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld vanuit de gemeente. De Wmo vergoedt onder andere dagbesteding, thuiszorg en respijtzorg. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wmo kan uw naaste een ‘keukentafelgesprek’ aanvragen bij de gemeente waar ze woont. De gemeenteambtenaar die langskomt, inventariseert tijdens dat gesprek welke zorg uw naaste nodig heeft en hoe deze geregeld kan worden. U krijgt dan ook meteen een beeld van de eventuele kosten. U kunt een keukentafelgesprek aanvragen via het Wmo-loket.

Onder het tabblad Zorg & ondersteuning vindt u een overzicht van de Wmo-loketten in de regio Alkmaar. Alzheimer Nederland heeft een checklistopgesteld met 10 tips voor het keukentafelgesprek.

Wlz
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen in een vergevorderd stadium van dementie, die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Deze zorg wordt geleverd bijvoorbeeld in een verpleeghuis. Deze zorg moet altijd worden aangevraagd via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de praktijk zal de naaste dit niet zelf meer kunnen doen: u bent waarschijnlijk degene die het aanvraagformulier namens haar invult, eventueel samen met de casemanager. Het CIZ beoordeelt op basis van deze informatie hoeveel zorg iemand nodig heeft en geeft de indicatie voor opname.

Soms heeft het CIZ aanvullende informatie nodig. In zo’n geval neemt de contactpersoon van het CIZ telefonisch of schriftelijk contact met u op. Er wordt dan eventueel een afspraak gemaakt op het spreekuur van het CIZ, of bij uw naaste thuis. Voor meer informatie: klik HIER

 

KnooppuntDementie is actief in